nova llei de creació i creixement d'empreses

¿Vols coneixer la nova llei de creació i creixement d’empreses?

Aproximació a la Llei 18/2022, del 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses

El passat dia 29 de setembre el BOE va publicar la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses (SP/LEG/38334), llei que entra en vigor majoritàriament el 19 d’octubre de 2022.

La creació d’empreses i el seu creixement és essencial en tots els sectors de l’economia, tenint en compte aquesta llei aquest objecte millorar el clima de negocis, impulsar l’emprenedoria i fomentar l’augment de la mida empresarial, així com el desplegament de xarxes de col·laboració i d’interacció.

L’objectiu d’aquesta llei és facilitar la creació de noves empreses i reduir les traves a què s’enfronten en el seu creixement per aconseguir un increment de la competència en benefici dels consumidors, de la productivitat del nostre teixit productiu, de la resiliència de les nostres empreses i de la capacitat per crear llocs de treball de qualitat.

El capítol I recull l’objecte de la llei que és l’impuls de la creació d’empreses i el foment del creixement, tant a través de la millora reguladora i l’eliminació d’obstacles a les activitats econòmiques com mitjançant el suport financer al creixement empresarial.

El capítol II són les mesures per agilitzar la creació d’empreses. La llei modifica la regulació existent per poder crear una Societat de Responsabilitat Limitada amb un capital social d’un euro i introdueix reformes per facilitar-ne i impulsar-ne la constitució de forma ràpida, àgil i telemàtica, a través del Centre d’Informació i Xarxa de Creació d’empreses.

En contraposició amb aquesta facilitat de constitució la Llei estableix per a les societats de responsabilitat limitada el capital social de les quals sigui inferior a 3.000 euros dues regles específiques el propòsit de les quals és el de salvaguardar l’interès dels creditors: la primera, que haurà de destinar-se a reserva legal almenys el 20% del benefici fins que la suma de la reserva legal i el capital social arribi a l’import de 3.000 euros i, la segona, que en cas de liquidació, si el patrimoni de la societat fos insuficient per atendre el pagament de les obligacions socials , els socis respondran solidàriament de la diferència entre l’import de 3.000 euros i la xifra del capital subscrit.

Es promou la facilitat per a la constitució de la Societat, fomentant els mitjans telemàtics es deroga la regulació de la Societat Limitada nova empresa.

El capítol III busca l’eliminació d’obstacles a les activitats econòmiques dins dels paràmetres de la millora de la regulació. La major part de les barreres i els obstacles a la unitat de mercat s’eliminen adoptant criteris de bona regulació econòmica, basat en els principis de bona regulació de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència.

El Capítol IV recull mesures per a la lluita contra la morositat comercial, la qual suposa un llast important per a l’economia espanyola, molt especialment per a les pimes, incorporant les mesures següents:

En primer lloc, busca impulsar la transparència pel que fa als períodes de pagament de les operacions comercials. S’obliga a expedir factura electrònica com a instrument útil per reduir els costos de transacció del trànsit mercantil i pot servir, a més, per facilitar l’accés a la informació sobre els terminis de pagament entre empreses.

En segon lloc, amb la incorporació d’incentius per al compliment dels terminis de pagament tant a través de la configuració com a criteri d’accés a les subvencions públiques, com mitjançant el reforçament de la normativa de contractació pública per garantir que els adjudicataris abonin en temps el preu pactat amb els subcontractistes.

El Capítol V introdueix un nou règim jurídic per a les plataformes de finançament participatiu. Aquestes plataformes (també conegudes com a «plataformes de crowdfunding») són empreses l’activitat de les quals consisteix a posar en contacte, de manera professional ia través de pàgines web o altres mitjans electrònics, a una pluralitat de persones físiques o jurídiques que ofereixen finançament amb altres persones físiques o jurídiques que la sol·liciten en nom propi per destinar-lo a un projecte concret.

El Capítol VI introdueix un conjunt de reformes que busquen impulsar i millorar la inversió col·lectiva i el capital risc al nostre país, sector que en els darrers dos anys ha viscut una notable acceleració i dinamització, i el correcte funcionament del qual beneficia el conjunt de l’activitat econòmica i que ha d’anar necessàriament unit a la protecció de l’inversor, en concret de l’inversor particular.

Són lloables tots els objectius pretesos per aquesta Llei per fer front a la situació delicada en què ens trobem a nivell mundial, no només per la pandèmia recent sinó també per la situació de guerra o la inflació que patim, per la qual cosa en principi benvingudes siguin totes les reformes tendents per aconseguir més competitivitat i seguretat jurídica.

Fuente: https://www.sepin.es

Llei 18/2022 de creació i creixement d’empreses

¿Vols coneixer totes les novetats relacionades amb la teva empresa?

Expertos en dret Mercantil

Resumen
¿Vols coneixer la nova llei de creació i creixement d'empreses?
Nombre del artículo
¿Vols coneixer la nova llei de creació i creixement d'empreses?
Descripción
Aproximació a la Llei 18/2022, del 28 de setembre, de creació i creixement d'empreses
Autor
Publisher Name
ADVOCATS BLANCO MORA
Publisher Logo
Abrir chat
💬 ¿Necesitas ayuda?
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?