Els menors com a objectiu prioritari en la nova llei de families

Avançada, coherent amb la realitat social i amb vocació de respondre a les necessitats dels ciutadans avui. Així han qualificat la llei de les famílies, que amplia aquest concepte a altres models de convivència i afavoreix la protecció dels menors a càrrec.

El benestar dels menors a la unitat familiar es troba en l’esperit de la llei, i es reflecteix en aspectes com les noves ajudes per fill i l’ampliació de permisos de cura. Així, una vegada que entri en vigor, els treballadors podran sol·licitar un permís parental retribuït de fins a vuit setmanes a gaudir-se de manera contínua o discontínua i a temps parcial o complet fins que el menor faci 8 anys. Els beneficiaris podran ser tant el pare com la mare i podran acollir-s’hi per setmanes, dies o fins i tot per hores, bé de forma individual, bé de forma compartida.

Molt important: no es tracta del permís de naixement, sinó un altre període de temps perquè els progenitors puguin passar més temps amb els fills. És més, caldrà haver esgotat el primer per poder gaudir del segon.

La protecció dels infants a càrrec també s’afavoreix mitjançant incentius econòmics. El més destacat que han de saber les persones afectades, en aquest cas les mares treballadores, és que podran cobrar els 100 euros de la renda de criança encara que no estiguin treballant, és a dir, encara que estiguin a l’atur. També sí que han cotitzat almenys un mes. Olga Arroyo detalla els requisits per ser-ne beneficiari.

  • Residir a Espanya de manera legal o tenir a càrrec teu fills menors de 18 anys o majors amb discapacitat reconeguda d’un 65%.
  • No estar cobrant cap ajut de l’administració.
  • Tenir un límit dingressos anuals de 12.424 euros. Aquesta quantitat és dun 15% més per cada fill a càrrec a partir del segon.
  • Si és una família nombrosa el límit d’ingressos per 3 fills és de 18.699 euros i si la família té reconeguda la condició de pobresa severa, que dóna dret a cobrar l’ingrés mínim vital, podran ingressar 588 euros a l’any, la quantitat que contempla aquesta ajuda per punts.

Un altre element a destacar té a veure, precisament, amb la modificació del concepte de famílies nombroses a llars en què un sol progenitor s’ocupi de dos fills o més, a llars encapçalades per víctimes de violència de gènere, o aquells en què un ascendent o descendent tingui incapacitat reconeguda.

Finalment, recordar dos permisos més que faciliten la conciliació i la cura familiar: un de cinc dies a l’any retribuïts per atendre un familiar fins a segon grau o un convivent amb o sense relació de parentiu, i un altre per absència per força major familiar que serà de quatre dies retribuïts a l’any.

La Llei de famílies es troba actualment en fase de tramitació parlamentària per via d’urgència i té com a data límit per entrar en vigor el mes d’agost de 2024.

Necessites un advocat expert en Dret de Familia?

Advocats especialistes en la nova Llei de families

Resumen
Nova llei de families
Nombre del artículo
Nova llei de families
Descripción
Els menors com a objectiu prioritari en la nova llei de families
Publisher Name
ABOGADOS BLANCO MORA
Publisher Logo
Abrir chat
💬 ¿Necesitas ayuda?
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?